Op werkdagen vóór 15.00 besteld: morgen in huis Tot 70% korting op top merken Gratis deskundig advies

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De Voordeelmarkt.com

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van devoordeelmarkt.com en op alle met devoordeelmarkt.com aangegane overeenkomsten. Onder de voordeelmarkt.com valt tevens de Voordeelmarkt online BV.

1.2 Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Indien ook de consument naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door devoordeelmarkt.com is ingestemd.

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die met de consument wordt gesloten, nadat voor de eerste maal met de consument een overeenkomst is gesloten onder de werking van deze algemene voorwaarden.

1.6 Onder "consument" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met devoordeelmarkt.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Devoordeelmarkt.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van devoordeelmarkt.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de consument deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Devoordeelmarkt.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met consument.

 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de

potentiële consument tot het doen van een aanbod. Devoordeelmarkt.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële consument geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de consument is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per email is verzonden naar het door consument opgegeven emailadres.

2.5 Consument en devoordeelmarkt.com komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van devoordeelmarkt.com zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Devoordeelmarkt.com is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.3 De consument is de prijs verschuldigd die devoordeelmarkt.com in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door devoordeelmarkt.com worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten is afhankelijk van het formaat of gewicht van het bestelde product en wordt bij bestelling in de winkelwagen vermeld.

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite dient vooraf met iDEAL te worden betaald. Bij verkoop in de winkel dient de betaling in contacten dan wel met de pin worden voldaan.

4.2 Devoordeelmarkt.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.3 Van de betaalmethode kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële consument, is voldaan.

4.4 Bij betaling gaat klant akkoord met de algemene voorwaarden, kleur van het product en de werking van het product.

4.5 In het geval door devoordeelmarkt.com een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.6 Bij niet of niet-tijdige betaling door consument is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.7 Ten laste van de consument komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die devoordeelmarkt.com als gevolg van de niet nakoming door consument van diens

(betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.8 In geval van niet-tijdige betaling is devoordeelmarkt.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen

 

5. Retentierecht

5.1 Zolang de consument niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan heeft devoordeelmarkt.com het recht van terughouding op alle zaken die devoordeelmarkt.com van de consument onder zich heeft.

5.2 Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij de consument.

 

6. Levering en leveringstijd

6.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft devoordeelmarkt.com ernaar om de bestellingen die voor 15.00 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst dezelfde werkdag te verzenden zodat de consument het de volgende of de daarop volgende werkdag in huis heeft. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Devoordeelmarkt.com kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar fysieke vestiging of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

6.2 Leveringen vinden plaats op het door de consument tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

6.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de consument.

6.4 Overschrijving van de overeengekomen levertijd geeft de consument alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend de leverancier heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij de leverancier een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

 

7. Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst en uiterlijk binnen vijf werkdagen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een fysieke vestiging van devoordeelmarkt.com geldt dat ruilen is toegestaan binnen vijf werkdagen na levering bij devoordeelmarkt.com. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en het product in originele staat en verpakking bij de voordeelmarkt.com is gearriveerd. Dit risico is voor de consument.

7.2 De wijze waarop en de kosten van het retourneren van het product zijn voor rekening van de consument. Artikelen kunnen tot 14 dagen na aanschaf geretourneerd worden. Voor verf geldt dat deze ongeopend geretouneerd dient te worden. Het aankoopbedrag zal binnen dertig dagen, na ontvangst van de betreffende artikelen in de juiste en originele staat, teruggestort worden op rekening van de consument.

7.3 Ruilen is niet mogelijk indien de producten speciaal op kleur zijn gemengd.

7.4 Overeenkomsten met consumenten, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen bij devoordeelmarkt.com, binnen veertien dagen na aflevering (in goede staat ontvangen) van het product in kwestie. Dit geldt niet voor speciaal op kleur gemengde producten.

7.5 Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt devoordeelmarkt.com zorg voor terugbetaling binnen dertig dagen van het door de consument betaalde.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de consument over, nadat consument al hetgeen consument ter zake van enige overeenkomst met devoordeelmarkt.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door devoordeelmarkt.com geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Devoordeelmarkt.com vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 De aansprakelijkheid van devoordeelmarkt.com is, onverminderd het bepaalde in artikel 9.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van devoordeelmarkt.com.

9.3 Devoordeelmarkt.com is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.4 In het geval de consument via devoordeelmarkt.com een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van devoordeelmarkt.com of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.6 De consument is gehouden devoordeelmarkt.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen devoordeelmarkt.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

9.7 Het is mogelijk dat devoordeelmarkt.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Devoordeelmarkt.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9.8 Kleuren kunnen afwijken van de kleuren van de stalen en/of het computerscherm.

9.9 Monsters van natuurlijke producten geven een indicatie van het product. Afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.9.10 Bij een door de voordeelmarkt.com getoond of verstrekt model of monster aan de consument, staat de voordeelmarkt.com er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding. Kleurkaarten en kleurwaaiers en elke vorm van het tonen van kleuren en kleurcodes gelden als wijze van aanduiding.

9.11 Devoordeelmarkt.com is niet verantwoordelijk voor de samenstelling en/of de werking van de producten. Bij niet juiste en/of gewenste werking van het product dient de consument zich tot de producten te richten.

9.12 Devoordeelmarkt.com staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is devoordeelmarkt.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

11. Intellectuele eigendom

11.1 De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij devoordeelmarkt.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de consument verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van devoordeelmarkt.com, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

12. Persoonsgegevens

12.1 Devoordeelmarkt.com zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.

12.2 Devoordeelmarkt.com neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van devoordeelmarkt.com of overeenkomsten gesloten met devoordeelmarkt.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

14. CONTACTGEGEVENS

14.1 De Voordeelmarkt online B.V. is gevestigd te Nijverdal, Rudolf Dieselstraat 17 7442 DR Nijverdal.

K.v.K. 64116158, BTW.nr. NL8555.28.618.B.01, IBAN: NL51 RABO 0141 8086 75.

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0548-626190 of faxnummer 0548-626103. Het e-mailadres is info@devoordeelmarkt.com.

14.2 Devoordeelmarkt.com streeft ernaar om de door haar ontvangen emailberichten op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.